Vinatus

Adatvédelemi és Adatkezelési Szabályzat

Vinatus Pincészet és Fogadó

1. A szerződés tárgya

A jelen szerződés (Szerződés) a http://vinatus.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

 

2. Szerződő felek

Jelen szerződés a Vinatus Kft. által üzemeltetett http://vinatus.hu (továbbiakban Weboldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának feltételeiről.

Adatkezelő: a Vinatus Kft. (Székhelye: 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 32.)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86905/2015

 

3. A szerződés hatálya

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Vinatus Kft. jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

 

4. Adatvédelem

4.1 Személyes adatok kezelése

A http://vinatus.hu weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Vinatus Kft., mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.

A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a Vinatus Kft. nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért a Vinatus Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Vinatus Kft. szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat tesz közzé a Weboldalon.

4.2 IT biztonság

A Vinatus Kft. és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy a Vinatus Kft. internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet, mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért a Vinatus Kft. felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis a Vinatus Kft.-nek nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.

4.3 Cookie-k

A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra a Vinatus Kft. nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.

4.4 Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

A Vinatus Kft. szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (ún. aggregált) formában hasznosítja a Vinatus Kft., szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

4.5 Jogsértés és jogorvoslat

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni a Vinatus Kft.-től adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze a Vinatus Kft. felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Vinatus Kft. jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. A Vinatus Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldalt a Vinatus Kft. megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A Vinatus Kft. nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

4.6 Szerzői jogok

A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket a Vinatus Kft. felhasználhatja. A Weboldalon található tartalom a Vinatus Kft. szellemi tulajdonát képezi és a Vinatus Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Vinatus Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Vinatus Kft.-vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Vinatus Kft. a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

A vinatus.hu domain a Vinatus Kft. javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a Vinatus Kft. jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Vinatus Kft. jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.

4.7 Szabad felhasználás

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan és ahhoz a Vinatus Kft. engedélye nem szükséges. A http://vinatus.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek az alábbi esetekben használhatók fel szabadon:

  • A Vinatus Kft. a cikkek és egyéb írások idézését legfeljebb az eredeti mű első bekezdését meg nem haladó mértékig, a forrás és a szerző valamint az eredeti cím feltüntetésével engedélyezi.
  • Természetes személy magáncélra a http://vinatus.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művekről másolatot készíthet (nyomtatás, mentés), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
  • A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

 

5. Felelősség kizárás

Az oldalon megjelent bejegyzések tartalmáért a Vinatus Kft. nem vállal felelősséget. A bejegyzések és termékek közzétételekor a Vinatus Kft. teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Vinatus Kft. nem vállal felelősséget.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Amennyiben a Vinatus Kft. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Vinatus Kft. az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget vállal.

 

6. A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot a Vinatus Kft. a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

 

Villány, 2015. október 8.